Selecteer een pagina

Registraties

 • Lidmaatschap Vereniging Integraal Therapeuten (VIT)
 • Lidmaatschap Nederlands Verbond voor ECP-houders (NVECP) en Europese Associatie voor Psychotherapie (EAP)
 • Lidmaatschap Stichting geschillencommissie voor de complementaire en alternatieve zorg (SCAG)
 • Kamer van Koophandel nr: 09200248

 

Behandelovereenkomst

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst), de beroepscode van de VIT en van de NVECP zijn van toepassing op mijn werk.

Leden van de VIT zijn verplicht te werken met een behandelovereenkomst, waarin een aantal afspraken in de samenwerking is vastgelegd, zoals het recht op informatie, recht op inzage in het dossier, geheimhouding van cliëntengegevens, vereiste toestemming voor minderjarigen.
Bij aanvang van de therapie ontvangt u een behandelovereenkomst.

 

Privacy en beroepsgeheim

In het privacy-document van mijn praktijk staat beschreven hoe er met uw gegevens wordt omgegaan. U ontvangt dit document bij aanvang van de therapie.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over mogelijke uitgevoerde onderzoeken, diagnoses en behandelingen.

Ook kunnen er in het dossier gegevens worden opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen eventueel ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming
 • voor de waarnemend collega tijdens mijn afwezigheid, mocht dit noodzakelijk zijn
 • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing
 • een paar gegevens uit uw dossier worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, 20 jaar bewaard.

 

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota eventueel kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘integratieve therapie’ met daarbij de prestatiecode zoals zorgverzekeraars deze hebben opgesteld
 • de kosten van het consult.

 

Klachtenregeling

Volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillenzorg (Wkkgz) ben ik aangesloten bij de Geschillencommissie voor de complementaire en alternatieve zorg (SCAG).

Mocht u onverhoopt ontevreden zijn over (een aspect van) de dienstverlening dan hoor ik dat graag van u en dan hoop ik dat we er samen uit kunnen komen.
Lukt dit niet dan kunt u bij een klacht een beroep doen op een klachtenfunctionaris via mijn beroepsvereniging de VIT.
Mocht dat niet tot een oplossing leiden dan kunt u met uw klacht terecht bij de klachtenfunctionaris van de SCAG.